Aftalevilkår

1. Typer af tryghedsaftaler

BWT tryghed er inklusiv medgåede timer, kørsel og eftersyn ved tilkald, men ekskl. reservedele.

 

BWT tryghed plus er en fuldt dækkende serviceordning der inkluderer eftersyn ved tilkald samt alle reservedele.

 

Afhængig af type omfatter aftalen service og eftersyn i forbindelse med driftsforstyrrelser inden for de tidsrum som er angivet i punkt 10.

Aftalerne gælder kun gælder for blødgøringsanlæg AQA basic og AQA life og kan kun tegnes af private forbrugere.

2. Dækning og omfang

Eftersyn vil blive gennemført inden for normal arbejdstid og udføres kun ved opstået fejl og omfatter følgende arbejde:

 • Udbedring og forebyggelse af fejl på de dele, der er omfattet af aftalen
 • Eftersyn iflg. Blødgørings-anlæggets vedligeholdelses-vejledning
 • Gennemgang af regeneration (saltrensning)
 • Udfærdigelse af kontrolrapport med angivelse af alle nødvendige data.
   

Inden for garantiperioden udskiftes dele uden beregning. Efter garantiperiodens udløb debiteres udskiftede dele til dagspriser medmindre der er tegnet en BWT tryghed plus aftale.

 

Aftalen omfatter ikke tilkald til driftsforstyrrelser eller skade på anlægget, som kan henføres til én af følgende årsager.
 
 • Fejl opstået på grund af manglende pasning, hærværk, brand, brud, frost, korrosion, vandskade eller lynnedslag
 • Manglende strøm
 • Manglende salt
 • Defekte sikringer eller ledninger uden for blødgøringsanlægget
 • Forkert indstillet ur eller styring
 • Uvilje til selv at forsøge at genstartet blødgøringsanlægget efter vore anvisninger
 • Fejlagtig betjening eller indgreb foretaget af usagkyndig
 • Fejl påført blødgøringsanlægget udefra
 • Tvivl om korrekt vandforbrug
 • I disse tilfælde vil kunden blive debiteret for arbejdsløn og kørsel efter vore normale satser.
 • Følgende arbejder er ikke dækket af aftalen:
 • Udskiftning/rensning af rør/flexslanger i blødgøringsanlægget samt udskiftning af evt. waterblock, kontraventil og afspærringsventiler i den faste installation.
 • Arbejde på radiator system
 • Tilkald ved strømsvigt samt fejlbetjening af blødgøringsanlægget og des automatik/styring

3. Forbehold

Såfremt anlægget på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke er i funktionsdygtig stand eller er udført i strid med gældende forskrifter, vil service blive udført efter regning.

4. Vanskelig tilgang

Såfremt BWT skønner, at blødgøringsanlægget er monteret, således at den er særlig vanskeligt tilgængelig for servicearbejde, vil udgift til demontering af blødgøringsanlægget blive debiteret særskilt (f.eks. hvor blødgørings-anlægget er indbygget i et skab).

5. BWT’s forpligtelser

BWT forpligter sig til at udføre service i henhold til gældende forskrifter samt at overgive anlægget i driftssikker tilstand.

BWT hæfter ikke for skader på anlægget, som kan henføres til manglende eller fejlagtig vedligeholdelse. BWT kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for følgeskader udover hvad der er standard iht. dansk lov. For andre skader, som BWT måtte være skyld i, vil der blive ydet forsikringsmæssig dækning. Service eller vedligeholdelse som abonnenten lader udføre af fremmed firma, sker for dennes egen regning.

6. Begrænsninger

Tryghedsaftaler tilbydes kun private forbrugere. Anvendes anlæggene til erhvervsmæssig brug henvises til BWT’s øvrige serviceaftaler på www.bwt.dk/service 

 

7. Løbetid, priser og betingelser

Aftalen vil automatisk løbe videre én kontraktperiode på et år af gangen. Når anlægget når en alder på 8 år vil aftalen automatisk ophøre. BWT kan regulere aftaleprisen én gang årligt pr. 1. januar, gældende for såvel nye som gamle aftaler. Servicebetingelserne kan ændres med 30 dages varsel. Priserne er inkl. moms.

8. Betaling

Aftalen betales forud i årlige rater via PBS service. Ønskes fakturaren fremsendt per brev debiteres et administrationsgebyr på kr. 53,75 pr. faktura (01.01.2015).

9. Opsigelse

Aftalen kan opsiges af begge parter med 30 dages varsel til en periodes udløb. Ved opsigelse skal eventuelle skyldige beløb indbetales til BWT. Ved manglende betaling kan BWT opsige aftalen 10 dage efter at have sendt tredje betalingsrykker. Ved ejerskifte meddelt os, ændres aftalen til de nye beboere.

10. Rekvirering af service

Service rekvireres online på www.service.bwt.dk eller på tlf. 43 600 500 hverdage mellem kl. 8 og kl.16. Servicebesøg udføres inden for normal arbejdstid på hverdage mellem kl. 8 og kl.16.

 

 

Bemærk at tryghedsaftaler kun tilbydes private. Se mere på www.tryghed.bwt.dk